• 24/7 bereikbaar
  • Korte & lange termijn verhuur
  • Snelle levering

Algemene voorwaarden AQ-Rent b.v.

Algemene huurvoorwaarden

Op al onze offertes, opdrachten en overeenkomsten zijn de algemene verhuurvoorwaarden van AQ-Rent b.v. van toepassing. Gedeponeerd onder nr. 28/2017 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank in Alkmaar op 13-11-2017.

Artikel 1.
Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

AVV:  de onderhavig algemene voorwaarden
Dagen:  alle kalenderdagen
Machine(s):  veegmachines, vacuümwagens, waterhogedrukmachines en andere machines en/of materialen die door AQ-Rent b.v. krachtens overeenkomst aan een Huurder worden verhuurd
Huurder:  ieder die met AQ-Rent b.v. een overeenkomst sluit als bedoeld onder artikel 2
Overeenkomst:  ieder onder artikel 2 bedoelde overeenkomst
 
Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze AVV zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur die worden aangegaan door AQ- Rent b.v., voor zover zij daarbij als verhuurder optreedt.
 
Artikel 3. Huurperiode en huurprijzen
3.A De huurovereenkomst wordt aangegaan voor perioden van dagen, weken en/of maanden, tenzij anders is overeengekomen.
3.B Indien Huurder geen gebruik maakt van de machine, komt dit voor zijn risico en heeft dit derhalve geen invloed op zijn betalingsverplichtingen, tenzij deze verhindering van onredelijk lange duur is, zulks ter beoordeling van AQ-Rent b.v., of het gevolg is van een omstandigheid waarvan AQ-Rent b.v. een verwijt kan worden gemaakt.
3.C Huurprijzen zijn de prijzen exclusief B.T.W. en bijkomende kosten (waaronder transport) van AQ-Rent b.v. volgens de door haar gehanteerde prijslijsten. Voor speciaal uitgeruste machines, continudiensten, zater-, zon- en feestdagen, gelden afwijkende tarieven.
3.D De door Huurder verschuldigde huursom wordt berekend vanaf de dag waarop de machine is verhuurd tot en met de beëindigingdatum, zijnde de dag waarop de machine ingevolge artikel 6.1 wordt teruggebracht of opgehaald.
3.E Wordt een machine eerder dan overeengekomen afgemeld, dan is de huurprijs voor deze kortere periode verschuldigd, zonder berekening van de eventuele prijskorting voor de eerder overeengekomen langere huurperiode.
 
Artikel 4. Aanvang overeenkomst
4.A Aflevering vindt plaats door ter beschikkingstelling van de machine aan Huurder op een door Huurder duidelijk omschreven locatie. Huurder en AQ-Rent b.v. spreken bij aanvang van de overeenkomst af of de aan- en afvoer van de machine door AQ-Rent b.v. dan wel door Huurder zelf zal worden geregeld. De kosten voor aan- en afvoer van de machine komen voor rekening van Huurder.
4.B Huurder garandeert een goede toegankelijkheid van de in lid 1 genoemde locatie voor het betreffende transportmiddel. Als door onvoldoende bereikbaarheid van deze locatie de machine niet kan worden afgeleverd, heeft AQ-Rent b.v. het recht deze rit en de gederfde huur bij huurder in rekening te brengen.
4.C AQ-Rent b.v. bepaalt de exacte plaats waar de machine wordt neergezet.
4.D AQ-Rent b.v. is gerechtigd een andere machine af te leveren dan door huurder is gehuurd, mits deze andere machine geacht wordt bruikbaar te zijn voor huurder. AQ-Rent b.v. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit eigenschappen die eigen zijn aan de andere machine. Huurder stelt AQ-Rent b.v. immer in de gelegenheid de afgeleverde machine op een later tijdstip om te ruilen voor de overeengekomen machine.
4.E Huurder tekent het bij aflevering te overhandigen ontvangstrapport voor juiste en volledige aflevering en voor de staat van de machine. Indien aflevering plaatsvindt bij afwezigheid van Huurder, wordt een ontvangstrapport achtergelaten bij de machine. Huurder dient aan de hand van dit rapport de machine te controleren en verschillen direct telefonisch en per e-mail te melden bij AQ-Rent b.v. Indien Huurder het ontvangstrapport niet vóór aanvang van de werkzaamheden ondertekend retourneert, verklaart Huurder zich automatisch akkoord met de juiste aflevering en staat van de
machine en met de inhoud van het ontvangstrapport.

Artikel 5. Gebruik
5.A Zodra de machine ter beschikking is gesteld aan Huurder, is hij volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur genomen machines en is het gebruik ervan voor zijn rekening en risico. Huurder zal als een goed huisvader zorg dragen voor de machine en deze op doeltreffende wijze beveiligen.
5.B Huurder zal de machine op deskundige wijze gebruiken, slechts  conform het doel waarvoor deze is gemaakt. Indien aan het  gebruik door Huurder bepaalde risico’s verbonden zijn, is  Huurder verplicht AQ-Rent b.v. hiervan bij aanvang van de
 overeenkomst schriftelijk in kennis te stellen.
5.C Gedurende de huurperiode is Huurder verplicht alle ter zake  geldende veiligheidsvoorschriften en andere voorschriften vanwege de overheid in acht te nemen. Huurder vrijwaart AQ-Rent b.v. voor alle schade voortvloeiende uit het niet door Huurder in acht te nemen van deze voorschriften. Huurder dient  zelf zorg te dragen voor vergunningen, rijbewijzen, e.d., benodigd voor het gebruik van de machine. Eventuele kosten die daarmee samenhangen zijn voor rekening van Huurder.
5.D Het is Huurder niet toegestaan:
 a. de machine naar een andere locatie te vervoeren of voor een ander werk te gebruiken.
 b. Aan de machine reparaties uit te voeren dan wel vervangende onderdelen en/of andere veranderingen aan te brengen aan de machine, behoudens uitdrukkelijke
 voorafgaande toestemming van AQ-Rent b.v. en het gestelde in artikel 5.5. en 5.6.
 c. De machine onder te verhuren, te verpanden, te bezwaren of op enigerlei andere wijze aan een derde ter beschikking te stellen.
5.E Huurder zal de machine van brandstof voorzien, eventuele accu’s opladen en de machine regelmatig reinigen.
5.F Huurder zal dagelijks:
 a. de machine controleren op juiste werking.
 b. Het niveau van de smeerolie, koelvloeistof, antivries, accuwater, hydraulische olie, remvloeistof en eventuele andere vloeistoffen, controleren en zo nodig bijvullen  conform de voorschriften.
 c. De banden controleren op goede conditie en bandenspanning. Huurder brengt de banden indien nodig op de voorgeschreven spanning.
 d. De conditie van de diverse vloeistofsystemen van de machine, zoals slangen en koppelingen, inspecteren.
5.G Bij diefstal van de machine of bij het constateren van schade, dreigende schade of enig defect aan de machine, is Huurder verplicht AQ-Rent b.v. onverwijld op de hoogte te stellen. In geval van diefstal is Huurder verplicht direct aangifte te doen bij de politie. Indien AQ-Rent b.v. enige schade lijdt als gevolg van  het niet nakomen van deze meldingsverplichting is Huurder voor deze schade aansprakelijk.
5.H Huurder is verplicht op verzoek van AQ-Rent b.v. de machine voor inspectie en/of ander dan dagelijks onderhoud ter beschikking te stellen. Huurder geeft AQ-Rent b.v. op voorhand toestemming de gebouwen en terreinen van Huurder c.q. de gebouwen en terreinen waar de machine zich bevindt, te betreden.
5.I Indien een overeenkomst is gesloten met meerdere Huurders, zullen alle verplichtingen uit de overeenkomst aan de zijde van Huurders hoofdelijk zijn.
5.J Huurder is verplicht AQ-Rent b.v. in staat te stellen op de machine (licht-)reclame, aanduidingen of anderszins aan te brengen. Huurder is eerst gerechtigd voor de duur van de overeenkomst op de machine (licht-) reclame, aanduidingen of anderszins aan te brengen na uitdrukkelijke toestemming daartoe van AQ-Rent b.v.; eventuele daarvoor verschuldigde reclamegelden zijn voor rekening van Huurder.
5.K Gedurende de looptijd van de overeenkomst komen verschuldigde precariogelden voor rekening van Huurder.

Artikel 6. Einde overeenkomst
6.A Huurder dient de machine uiterlijk één werkdag voor het einde van de overeenkomst of zo veel eerder als Huurder de machine wenst terug te geven, af te melden bij AQ-Rent b.v. , tenzij anders overeengekomen. Indien Huurder de machine afmeldt op de dag waarop de machine wordt opgehaald of teruggebracht, heeft AQ-Rent b.v. het recht een dag extra huur in rekening te brengen. De overeenkomst eindigt eerst op het moment dat AQ-Rent b.v. de machine heeft opgehaald of Huurder de machine op de vestiging van AQ-Rent b.v. heeft teruggebracht en deze aan AQ-Rent b.v. heeft overgedragen.
6.B Huurder zal de locatie waar AQ-Rent b.v. de machine dient op te halen duidelijk omschreven aangeven en de machine transportklaar gereed houden. Huurder is verplicht te zorgen voor een goede toegankelijkheid van deze locatie voor het betreffende transportmiddel. Indien de locatie niet goed bereikbaar is en de machine als gevolg daarvan niet kan worden opgehaald, heeft AQ-Rent b.v. het recht deze rit en de gederfde huur in rekening te brengen bij Huurder.
6.C Huurder zal de machine schoon, voorzien van opgeladen accu en/of een volle brandstoftank teruggeven. Bij het einde van de overeenkomst vindt een controle plaats en wordt door AQ-Rent b.v. een controlerapport opgemaakt waarvan Huurder, bij afwijkingen ten opzichte van de staat van de machine bij aflevering, een exemplaar ontvangt. Indien Huurder deze verplichtingen niet nakomt of de machine anderszins niet in orde is, komen de extra kosten die AQ-Rent b.v. moet maken voor rekening van Huurder.
6.D Indien het voor AQ-Rent b.v. niet mogelijk is de machine direct op te halen, dient Huurder ervoor te zorgen dat de machine gedu- rende een redelijke termijn op de afhaallocatie kan blijven staan. Evt. kosten die hiermee verband houden, komen voor rekening van Huurder. Een en ander is niet van invloed op de huursom.
6.E Artikel 6.B, 6.C en 6.D zijn alleen geldig wanneer tussen Huurder en AQ-Rent overeen is gekomen dat AQ-Rent het transport verzorgd.

Artikel 7. Verplichtingen AQ-Rent b.v.
7.A Onverminderd het bepaalde in artikel 10 garandeert AQ-Rent b.v. jegens Huurder de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de door AQ-Rent b.v. verhuurde machine. Indien AQ-Rent b.v. de machine bij een derde heeft ingehuurd, gaat deze garantie nimmer verder dan de garantieverplichting van deze derde jegens AQ-Rent b.v. en het verhaal dat deze derde biedt.
7.B Desgewenst geeft AQ-Rent b.v. Huurder advies over de te huren machine. Alle door AQ-Rent b.v. aan Huurder verstrekte adviezen worden naar beste kunnen verstrekt en uitgevoerd. AQ-Rent b.v. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de verstrekte adviezen.
7.C Indien Huurder AQ-Rent b.v. op de hoogte stelt van een geconstateerd defect of schade aan de machine, zal AQ-Rent b.v. het defect of de schade terstond in behandeling nemen. Deze regeling geldt niet in geval van onzorgvuldig of onkundig gebruik, opzet en/of nalatigheid van Huurder. Artikel 3.2 is van toepassing.
 
Artikel 8. Ontbinding
8.A AQ-Rent b.v. heeft het recht, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan Huurder te ontbinden in geval van niet behoorlijke nakoming door Huurder van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
a. Aanvraag van faillissement of surseance van betaling van Huurder
b. Beslag op de machine door derden
c. Omstandigheden bij Huurder, welke een aanmerkelijke ver- zwaring van het risico van AQ-Rent b.v. met zich brengen en/of de normale afwikkeling van de overeenkomst kunnen belemmeren.
8.B In geval sprake is van overmacht heeft AQ-Rent b.v. het recht de overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ofwel de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat AQ-Rent b.v. verplicht zal zijn tot enige schade- vergoeding.
 
Artikel 9. Betaling
Facturering van de huursom door AQ-Rent b.v. aan Huurder geschiedt naar keuze van AQ-Rent b.v. per week of per maand. Alle betalingen die krachtens deze AVV aan AQ-Rent b.v. dienen te worden gedaan, moeten binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige verrekening uit welke hoofde ook, geschieden door bijschrijving in de valuta waarin is gefactureerd op het rekeningnummer dat is vermeld op de factuur.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en Verzekering
10.A AQ-Rent b.v. is, behoudens voor zover de wet dwingendrechtelijk de verplichting tot schadevergoeding bij AQ-Rent b.v. legt en behoudens die gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van AQ-Rent b.v., niet aansprakelijk voor:
a. schade als gevolg van vertraagde aflevering en/of de verhuur van een ondeugdelijke machine, dan wel andere handelingen.
b. Schade veroorzaakt door opzet, schuld of nalatigheid van degenen van wie AQ-Rent b.v. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, in wiens dienst deze ook staan.
c. Schade veroorzaakt door de door AQ-Rent b.v. gebruikte hulp- en vervoermiddelen. In die gevallen waarin AQ-Rent b.v. aansprakelijk is, is deze beperkt tot het bedrag waarop de door AQ-Rent b.v. afgesloten verzekering aanspraak geeft, dan wel tot het bedrag waarvoor AQ-Rent b.v. redelijkerwijs, vanwege de binnen de branche geldende normen, verzekerd had behoren te zijn.
10.B Gedurende de periode dat de machine zich in de macht van Huurder bevindt, is Huurder jegens AQ-Rent b.v. aansprakelijk voor alle schade aan de machine, ongeacht of deze schade door enige verzekering wordt vergoed. Onder schade dient tevens te worden verstaan vermissing, verduistering, vervreemding, diefstal en totaal verlies.
10.C Huurder is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door of door het gebruik van de machine gedurende de periode dat de machine zich in de macht van Huurder bevindt, ongeacht of deze schade door enige verzekering wordt vergoed.
10.D Huurder vrijwaart AQ-Rent b.v. voor de looptijd van de overeenkomst tegen alle aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdend met of met het gebruik van de machine.
10.E Gedurende de periode dat de machine zich in handen van Huurder bevindt, is Huurder verplicht ten behoeve van de machine een cascoverzekering af te sluiten, zulks op basis van de aanschafwaarde van de machine en casco uitgebreid, met AQ-Rent b.v. als medeverzekerde.
10.F Op verzoek van Huurder verzorgt AQ-Rent b.v. de cascoverzekering conform polisvoorwaarden die bij AQ-Rent b.v. ter inzage liggen; in dat geval wordt de door Huurder verschuldigde premie plus kosten tegelijk met de huursom aan Huurder gefactureerd.
10.G De verzekering uit hoofde van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) wordt verzorgd door AQ-Rent b.v. De voorwaarden van deze verzekering liggen ter inzage bij AQ-Rent b.v. De premie die AQ- Rent b.v. voor de machine gehouden is te betalen uit hoofde van de W.A.M. is verwerkt in de huurprijs.
10.H Voor elke gebeurtenis die gedekt wordt door een van bovengenoemde verzekeringen is Huurder aan AQ-Rent b.v. een bedrag aan eigen risico verschuldigd. De hoogte van het eigen risico is € 5.500,-.
10.I Indien de machine verloren gaat of beschadigd wordt, moeten de schadepenningen aan AQ-Rent b.v. worden betaald. Huurder is gehouden zijn verzekeraars van deze verplichting in kennis te stellen, alsmede AQ-Rent b.v. de namen en adressen van zijn verzekeraars op te geven. AQ-Rent b.v. is gerechtigd die verzekeraars ervan op de hoogte te stellen dat verzekeringspenningen voor de aan AQ-Rent b.v. in eigendom toebehorende machine aan AQ-Rent b.v. voldaan moeten worden.
10.J Indien de in het voertuig aanwezige kentekenbewijzen verloren gaan of beschadigt wordt, moeten de schadepenningen aan AQ- Rent b.v. worden betaald. Alle kosten zullen worden verhaald op Huurder.

Artikel 11. Derdenbeding
11.A  “Huurder” verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van het Object bij een derde kan (komen te) berusten of dat het Object en/of de rechten en vorderingen uit deze huurovereenkomst kunnen zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de “huurder” te vorderen heeft of mocht hebben.
11.B Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal “Huurder” het Object op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat “huurder” zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het Object zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de “verhuurder” jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
11.C. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.
11.D. Het hiervoor in lid a t/m c opgenomen derdenbeding kan noch door “Huurder”, noch door “verhuurder” worden herroepen. 

Artikel 12. Huurovereenkomst
Indien Huurder geen getekende Overeenkomst retour stuurt naar AQ-Rent verklaart deze hierbij stilzwijgend akkoord te gaan met de AVV.

Artikel 13. Bewijs
Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen uit met AQ-Rent b.v. gesloten overeenkomsten voortvloeiende zijn, behoudens tegenbewijs met alle middelen, de administratieve gegevens van AQ-Rent b.v. beslissend.

Artikel 14. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkomsten van AQ-Rent b.v. met Huurder en deze AVV is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15. Bevoegde rechter
De bevoegde rechter te Alkmaar is bij uitsluiting bevoegd geschillen die uit de tussen AQ-Rent b.v. en Huurder gesloten overeenkomsten voortvloeien te berechten, tenzij AQ-Rent b.v. de voorkeur eraan geeft de bevoegde rechter van de woonplaats van de Huurder te kiezen.


U kunt tevens de algemene huurvoorwaarden van AQ-Rent b.v. downloaden middels de volgende link:

Algemene huurvoorwaarden van AQ-Rent b.v. (pdf)